Privacyverklaring

Versie 2, datum laatste wijziging 08/10/2023

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Huisartsenpraktijk Medi-C hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u als persoon gekoppeld kunnen worden. Huisartsenpraktijk Medi-C houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens.. De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Medi-C, Vrasenestraat 27 te 9100 Nieuwkerken-Waas en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Wie dat uw persoonsgegevens verwerkt

Medi-C verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noozakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden.

De medewerkers van Medi-C hebben toegang tot uw gegevens, enkel voor deze gegevens die zij nodig hebben in de uitvoering van hun specifieke taken. Toegang is beperkt tot de medewerkers die uw dossier behandelen. Medi-C zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Medi-C met betrekking tot deze gegevens.

Delen van persoonsgegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Medi-C neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Medi-C beschermt uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderzins verwerkte persoonsgegevens.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. U hebt het recht op bezwaar bij de verwerkingen van gegevens die gebaseerd zijn op gerechtvaardigd belang. Indien bepaalde gegevens verwerkt worden op basis van toestemming, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken. Bij verandering van  dienstverlening van Medi-C naar een andere dienstverleners, hebt u het recht de gegevens die Medi-C over U verwerkt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door ons te contacteren. Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u altijd terecht bij moc.liamg@cidem.taairaterces   Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

Cookies worden gebruikt om de functionaliteit en de gebruiksvervaring van een website te optimaliseren. De cookies worden niet aan derden doorgegeven.

Voorbeelden van meest populaire cookies categorieën: 

 • Noodzakelijke cookies
  Noodzakelijke cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.
 • Functionele cookies
  Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van de gebruiker en bieden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om taalinstellingen te onthouden.
 • Analytische of performance cookies
  Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruiker om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.
 • Targeting of advertising cookies
  Targeting of advertising cookies volgen het surfgedrag van de gebruiker op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.
  Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.
  Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

Gebruikte cookies op onze website en hoe deze als gebruiker te beheren

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Medi-C op de website gebruikt.

Naam cookieType cookieBewaarduur
ASP.NET_SessionIdNoodzakelijke cookieSessie of 240 minuten
MedikalNoodzakelijke cookieSessie of 240 minuten
MOA-...Noodzakelijke cookie24 uren
IntrolutionFunctionele cookie1 jaar
Cookieconsent_statusNoodzakelijke cookie1 jaarPublicatie datum: 23 mei 2018

Revisiedatum: 8 oktober 2023